vervolgpagina-banner

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Leef Sterk & Gezond Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Leef Sterk & Gezond waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Harmen Sterk of collega’s.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Leef Sterk & Gezond voor het deelnemen van Personal Training en coaching. Op iedere activiteit

zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Leef Sterk & Gezond geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik

van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Leef Sterk & Gezond het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Leef Sterk & Gezond te worden afgegeven. Pas na ontvangst

van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Leef Sterk & Gezond door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van de inschrijving zal Leef Sterk & Gezond meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Leef Sterk & Gezond bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Leef Sterk & Gezond als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Leef Sterk & Gezond rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Leef Sterk & Gezond voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en

vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Leef Sterk & Gezond niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Leef Sterk & Gezond aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Leef Sterk & Gezond kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Leef Sterk & Gezond is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Leef Sterk & Gezond is niet aansprakelijk wanneer bij Leef Sterk & Gezond, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Leef Sterk & Gezond is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid

van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig

ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Leef Sterk & Gezond wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Leef Sterk & Gezond aanbiedt. Leef Sterk & Gezond is wel aansprakelijk wanneer Leef Sterk & Gezond op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Leef Sterk & Gezond te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 7 ONTBINDING

Leef Sterk & Gezond is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Sliedrecht of Gorinchem. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overhandigd aan Harmen Sterk.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en Leef Sterk & Gezond zal Leef Sterk & Gezond meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Leef Sterk & Gezond gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te

weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen

14 dagen na opeisbaarheid aan Leef Sterk & Gezond te voldoen. Indien Leef Sterk & Gezond over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso

wordt gestorneerd mag Leef Sterk & Gezond een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Leef Sterk & Gezond en het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Leef Sterk & Gezond gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Leef Sterk & Gezond. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een half jaar worden stilgelegd en dat alleen

op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Leef Sterk & Gezond is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd

met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. Er wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Leef Sterk & Gezond aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Leef Sterk & Gezond.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Leef Sterk & Gezond is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Leef Sterk & Gezond gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Leef Sterk & Gezond voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Leef Sterk & Gezond. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking

hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Leef Sterk & Gezond. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten

behoeve van Leef Sterk & Gezond zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Leef Sterk & Gezond ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Leef Sterk & Gezond zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Leef Sterk & Gezond. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Leef Sterk & Gezond is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Certificeringen

Tijd voor actie!
Zet de eerste stap
naar een gezonder
en fitter leven.

Vraag een gratis kennismaking aan en ontdek de mogelijkheden voor jou!